viernes, 13 de diciembre de 2013

LEGISLACIÓN

NORMATIVA GENERAL / LEGE-ARAUDI OROKORRA

Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca. (BOPV 25/2/93)
1/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa (EHAA 93/2/25)

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

NORMATIVA ESPECÍFICA / LEGE-ARAUDI ESPEZIFIKOA

ORDEN de 31 de octubre de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se establece el currículo específico de la Educación Básica para las personas adultas y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 25-11-2008)
2008ko urriaren 31ko Aginduaren bitartez orokorrean Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe guztietan 2008-09 ikasturtean ezarri zen Helduen Oinarrizko Hezkuntzako berariazko curriculuma.
ORDEN de 20 de julio de 2006, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regulan algunos aspectos de la educación básica a distancia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
AGINDUA, 2006ko uztailaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, urrutiko oinarrizko hezkuntzako alderdi batzuk arautzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoan.
ORDEN de 11 de diciembre de 1998, del Consejero de Educación Universidades e Investigación, sobre la evaluación del alumnado de Formación Básica para las personas adultas en las modalidades de educación presencial y a distancia. (BOPV 02/02/99).
AGINDUA, 1998ko abenduaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, pertsona helduen oinarrizko prestakuntzako ikasleen ebaluazioari buruzkoa, zuzeneko eta urrutiko hezkuntzan.

IGUALDAD / BERDINTASUNA

LEY 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

OMR /OOG

DECRETO 201/1993, de 6 de julio, por el que se determinan los porcentajes mínimos que representan la participación de los padres y de los alumnos en los Organos máximos de representación de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
201/1993 DEKRETUA, uztailaren 6koa, Euskal Autonomi Elkarteko unibetsitatez kanpoko ikastetxeetako ordezkaritza-organu gorenetan guraso eta ikasleen partaidetzarako gutxienezko ehunekoak zehaztu eta lanbide hezkuntza, batxilergo teknikoa edo plastika arteak eta diseinua ematen dituzten ikastetxeekin zerikusia duten sindikatu edo enpresari elkarteen edo bestelako erakundeen partaidetza arautzen duena.
DECRETO 258/1996, de 12 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de elección y renovación parcial del Órgano Máximo de Representación de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
258/1996 DEKRETUA, 1996ko azaroaren 12koa, Euskal Autonomi Elkarteko ikastetxe publiko ez-unibertsitarioetan Ordezkaritza–Organo Gorena hautatzeko eta partzialki berritzeko prozesua arautzen duena.
DECRETO 11/2007, de 30 de enero, de modificación del Decreto por el que se regula el procedimiento de elección y renovación parcial del Órgano Máximo de Representación de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
11/2007 DEKRETUA, urtarrilaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko ez-unibertsitarioetan Ordezkaritza Organo Gorena Hautatzeko eta partzialki berritzeko prozesua arautu duen Dekretua aldatzen duena.
Texto refundido

EVALUACIÓN / EBALUAKETA

ORDEN de 7 de julio de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Básica. (BOPV 30-07-2008)
AGINDUA, 2008ko uztailaren 7koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Oinarrizko Hezkuntzan ikasleen ebaluazioa arautzen duena. (EHAA 2008-07-30)
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, del Vi­ceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, por la que se establece la coordinación entre los centros públicos de Educación de Personas Adultas y centros y entidades que imparten Progra­mas de Cualificación Profesional Inicial y no están autorizados para la expedición del título de Gradua­do en Educación Secundaria Obligatoria.
EBAZPENA, 2008ko abenduaren 22koa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailbu­ruordearena. Honen bidez, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta Hasierako Lanbide Presta­kuntzako Programak ematen dituzten baina Derri­gorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua emateko baimenik ez duten ikastetxe eta erakunde­en arteko koordinazioa ezartzen da.


ASIGNACIÓN DEL PROFESORADO / IRAKASLEEN IZENDAPENA

DECRETO 81/1996, de 16 de abril, por el que se establecen criterios para determinar los/as Maestros/as afectados/as por modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo en Centros públicos docentes no universitarios de los niveles educativos de Infantil, Primaria, Educación Permanente de Adultos y Educación Especial.
81/1996 DEKRETUA, apirilaren 16koa, unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan Haur-hezkuntza, Lehen Mailako Hezkuntza, Helduen Hezkuntza Iraunkorra eta Hezkuntza Bereziko mailatan Lanpostuen Zerrendetako aldaketek ukitzen dituzten maisu/maistrak zein diren zehazteko irizpideak finkatzen dituena.
DECRETO 86/2002, de 16 de abril, por el que se establecen los criterios para determinar el personal docente afectado cada curso escolar por la Relación de Puestos de Trabajo de los Institutos de Educación Secundaria y de los Institutos Específicos de Formación Profesional de Grado Superior, y por el que se regula el proceso de readscripción del profesorado en sus respectivos Centros.
86/2002 DEKRETUA, 2002ko apirilaren 16koa, Lanpostuen Zerrendak, ikasturtez ikasturte, Bigarren Mailako Irakaskuntzako Institutuetako eta Goi-Mailako Lanbide-Heziketako Berariazko Institutuetako zein rakaslerengan duen eragina zehazteko irizpideak ezartzen dituena, eta irakasleak zentroetan berriro atxikitzeko prozesua arautzen duena.
DECRETO 198/2006, de 10 de octubre, por el que se modifica el Decreto por el que se establecen los criterios para determinar el personal docente afectado cada curso escolar por la Relación de Puestos de Trabajo de los Institutos de Educación Secundaria y de los Institutos Específicos de Formación Profesional de Grado Superior, y por el que se regula el proceso de readscripción del profesorado en sus respectivos Centros.
198/2006 DEKRETUA, urriaren 10ekoa, Lanpostuen Zerrendak, ikasturtez ikasturte, Bigarren Mailako Irakaskuntzako Institutuetako eta Goi Mailako Lanbide Heziketako Berariazko Institutuetako zein irakaslerengan duen eragina zehazteko irizpideak ezarri eta irakasleak zentroetan berriro atxikitzeko prozesua arautzen duen Dekretua aldatzen duena.

JORNADA ANUAL DEL PROFESORADO / IRAKASLEGOAREN URTEKO JARDUNALDIA

LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
ORDEN de 3 de febrero de 2010, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Me­sa General de negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sobre in­crementos retributivos para el año 2010 y 2011 y medidas en relación con el empleo público.
AGINDUA, 2010eko otsailaren 3koa, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuarena, zeina-ren bidez argitaratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Negoziazio Mahai Orokorraren akordioa, hain zuzen ere, 2010. eta 2011. urteetarako ordainsari-igoerari eta enplegu publikorako neurriei buruzkoa.

JORNADA SEMANAL DEL PROFESORADO / IRAKASLEEN ASTEKO JARDUNALDIA

LEY 3/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.

DIRECTORES / ZUZENDARIAK

Decreto 22/2009 de 3 de febrero, sobre el procedimiento de selección del Director o Directora y el nombramiento y el cese de los otros órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco dependientes del Departamento de Educación,Universidades e Investigación (BOPV 18-02-2009)
22/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa. Honen bitar­tez, prozedura arautzen da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendaria aukeratzeko, eta pertsona bakarreko bes­te gobernu organoak izendatzeko eta kargua uzteko.

NORMATIVA SOBRE SALUD Y SEGURIDAD / OSASUN ETA SEGURTASUNARI BURUZKO ARAUTEGIA

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo